Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

SAFEST:
Χαρτογράφηση της κοινωνικής μετάδοσης των πεποιθήσεων και των στάσεων των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς

937CAE37AE7448599B42982EED09FC94
01

Σκοπός

Ο γενικός σκοπός του ερευνητικού έργου SAFEST είναι να δοκιμάσει καινοτόμες μεθόδους για τη χαρτογράφηση πληθυσμών, κοινωνικών δικτύων και δεδομένων που σχετίζονται με τους εμβολιασμούς. Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου SAFEST είναι:

  1. Να ελέγξει πιλοτικά την χρήση ενός λογισμικού συλλογής δεδομένων κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση κοινωνικών δικτύων με γονείς δημοτικών σχολείων.
  2. Να διερευνήσει πώς μεταδίδονται οι πεποιθήσεις και στάσεις έναντι των εμβολιασμών από το ένα άτομο στο άλλο και εάν άτομα που έχουν παρόμοιες πεποιθήσεις ομαδοποιούνται μαζί με τη χρήση της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (ΑΚΔ).
  3. Να εξετάσει πειραματικά τη χρήση συμβούλων εντός των δικτύων για την αλλαγή των πεποιθήσεων και των στάσεων άλλων μελών έναντι των εμβολιασμών.
02

Νέα

SAFEST News

Έναρξη έργου: Σεπτέμβριος 2020
Έναρξης συλλογής δεδομένων-Trellis: Μάρτιος 2021

03

Συνεργάτες

04

Εκδηλώσεις

06

Επικοινωνία

The Project SAFEST EXCELLENCE/0918/0115 is co-financed by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research and Innovation Foundation.

elΕλληνικά